headerie.jpg

CROESO

Ddydd Llun y 14eg o Fawrth 2016 pleidleisiodd busnesau Aberystwyth o blaid creu Ardal Gwella Busnes yn y dref. Mae rhagor o wybodaeth i'w chael yma.

Mae Ardal Gwella Busnes yn galluogi busnesau lleol i wella’r amgylchedd masnachu.

Mewn Ardal Gwella Busnes mae

busnesau’n gweithredu ac yn ariannu cronfa fuddsoddi ar gyfer canol tref

Aberystwyth. Codir ardoll o 1.25% ar werth ardrethol pob busnes cymwys er mwyn

creu cronfa o fwy na miliwn o bunnau i’w fuddsoddi yn Aberystwyth dros bum

mlynedd. Caiff yr arian ei wario ar raglen benodol o brosiectau a fydd yn rhoi

pob cyfle i Aberystwyth lwyddo yn y cyfnod anodd hwn, a gwneud gwahaniaeth go

iawn i’r dref yn y pum mlynedd dan sylw.

Er mwyn sefydlu Ardal Gwella Busnes mae angen cynnal pleidlais ddemocrataidd o blith holl fusnesau’r Ardal Gwella Busnes arfaethedig.

Os bydd mwyafrif yn pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes, caiff cwmni newydd di-elw ei ffurfio – a bydd hwnnw’n cael ei reoli gan fwrdd o bobl fusnes leol – a fydd yn casglu treth gan yr holl fusnesau cymwys. Bydd y cyfraniadau hynny’n mynd at ariannu gwasanaethau a gwelliannau’r Ardal Gwella Busnes.

Mae gwasanaethau’r Ardal Gwella Busnes yn gorfod bod yn ychwanegol at y gwasanaethau y mae’r Cyngor, yr heddlu ac eraill yn eu darparu:


Gwella mynediad a chysylltiadau yn y dref a’r cyffiniau.
Atgyfnerthu y berthynas rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a’r cyfathrebu rhyngddynt.
Ddatblygu cymuned fusnes gryfach, trwy ddarparu gwasanaethau da i gynorthwyo busnesau.
Cryfhau yr hyn sydd gan y dref i’w gynnig – manwerthu, busnes, y dirwedd, diwylliant, treftadaeth, popeth – trwy ymgyrchoedd marchnata a hyrwyddo effeithiol.
Meithrin yr enw sydd gan y dref am adloniant, gyda rhaglen o ddigwyddiadau gwych.


Ar 15 Chwefror fe gewch chi bapur pleidleisio drwy’r post yn gofyn a ydych chi o blaid yr Ardal Gwella Busnes neu beidio, dyma’ch cyfle i gymryd rhan a lleisio’ch barn! Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu

Gwefan a Dylunio Gan InSynch

BLEIDLEISIO IE I
ABERYSTWYTH AR Y BLAEN